PelisPunto.COM
Takashi Fujiki

Takashi Fujiki

Takashi Fujiki    

N/A

Reportar error

Conocído por

Stray Cat Rock: Beat Mesubachi no chosen - Kageyama - (1972) Shin Godzilla - Tokyo Lieutenant Governor - (2016) Kamen Rider Amazons - Takaaki Tenjo - (2016-2017)