PelisPunto.COM
Shigeo Kobayashi

Shigeo Kobayashi

Shigeo Kobayashi    

N/A

Reportar error

Conocído por

Jin ling shi san chai - Lieutenant Kato - (2011) Graveyard of Honor - Actor - (2002) Izo - Actor - (2004) Ashita no Kita Yoshio - Shinobu